JOHTAMINEN & VUOROVAIKUTUS

Esimies ohjaa ihmisiä ja muotoilee rakenteita

Johtaminen on muodostumassa yhä vaativammaksi tehtäväksi. Johtajien ja esimiesten tulisi kyetä sekä hahmottamaan strategioita, toimimaan muutosarkkitehteinä, huolehtimaan resursseista ja työolosuhteista, vastaamaan tavoitteisiin pääsemisestä että ohjaamaan ja valmentamaan ihmisiä. Työssä ei pärjää olemalla vain hyvä ”manageri” mutta ei myöskään olemalla vain erinomainen ”leaderi”. Johtajana menestyäkseen tulee kyetä muotoilemaan organisaation rakenteita tavalla, joiden puitteissa voi onnistua myös ihmisten yksilöllisessä ohjaamisessa. Onnistuminen tiedon välittämisessä ja viestinnässä on myös yhä tärkeämpää.

 

Johtamis- ja esimiesvalmennukset

Arenan valmennuksissa johtamistyötä tarkastellaan aina sys­tee­mi­ses­ti. Esimiesten ja kaikkenlaista johtamistyötä tekevien on tärkeää hahmottaa, miten toimintaympäristö, strategiat, ra­ken­teet, sisäiset prosessit, vuo­ro­vai­ku­tuskulttuuri ja yk­si­löi­den valinnat ja käyttäytyminen vaikuttavat kaikkeen arjen toimintaan ja päätöksentekoon omassa organisaatiossa tai tiimissä. Organisaation toimintoja  tarkastellaan mm. OD36-mallin avulla. Lisäksi omia johtamisvalmiuksia on mahdollista kartoittaa 360-kyselyn avulla.

 

 

Esimies vuorovaikuttajana

Johtajuus syntyy ryhmä- ja vuorovaikutustilanteissa ja perustuu aina yritykseen vaikuttaa toisiin. Arenan johtajuusvalmennuksissa perehdytäänkin vuorovaikutuksen ja ryhmädynamiikan ilmiöihin ja niiden merkitykseen esimiestyössä. Tärkeitä harjoiteltavia taitoja ovat esim. luottamuksen rakentaminen, ihmisten motivoiminen, inspiroiminen ja tukeminen työssä, palautteen antaminen, ihmisten osallistaminen päätöksentekoon ja delegoimisen taito.

Viestinnän taidot organisaatiossa

Onnistuminen tiedon jakamisessa, tiedon kulussa ja viestinnässä ovat elintärkeitä tekijöitä organisaation suoriutumisessa. Työtyytyväisyyskyselyissä tiedon kulku saa usein alhaisimpia pisteitä. Niinpä viestinnän tapoihin ja taitoihin on syytä panostaa jatkuvasti. Kyse ei ole vain sisäisestä tiedonkulusta vaan myös siitä, miten viestimme ympäristöömme. Viestinnän osaamisen koetinkivet ovat kaikki tilanteet, joihin  liittyy muutoksia tai jokin kriisi.