YHTEISTYÖ & RYHMÄT

Ryhmädynamiikan ja sosiaalisten verkostojen voima

Organisaatiot kehittyvät yhä matalimmiksi ja verkostomaisimmiksi rakennelmiksi, jossa erilaiset tiimit ja ryhmät ovat toiminnan perussoluja. Meidän on jatkuvasti ponnisteltava, jotta eri yksiköiden, tiimien ja ihmisten välillä yhteistyö toimisi ja tieto kulkisi sujuvasti.  Organisaation sosiaalinen verkosto ja sen dynamiikka onkin yksi tärkeimmistä resursseistamme. Suurin osa tästä sosiaalisesta toiminnasta tapahtuu kuitenkin ns. epävirallisen organisaation tasolla eli ”pinnan alla” – puhutaan organisaatio- tai työkulttuurista.

Tiimi- ja ryhmätyön
virittäminen

Tiimien, työryhmien ja työyhteisöjen tulisi aika-ajoin asettua peilin eteen. Virittäminen on tarpeen, kun haluamme kirkastaa perustehtävää, perata ryhmän toimintaa häiritseviä jumiutumia ja kehittää sisäistä yhteistyötä, vuorovaikutusta ja kommunikaatiota. Virittämisessä sovelletaan ryhmädynamikkaa, sosiometriaa ja systeemistä työskentelytapaa.

Taitava ryhmien ja tiimien ohjaaminen

Valmennusta niille, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan johtaa, ohjata ryhmiä tai fasilitoida ryhmätyöskentelyä. Perehdytään ryhmädynamiikan ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen ilmiöihin. Harjoitellaan ryhmäinterventioiden ja toiminnallisten menetelmien käyttöä.

Konfliktien hallinta ja
ristiriitojen sovittelu

Ristiriidat, yhteistyön ongelmat, työhyvinvoinnin pulmat ja työpaikkakiusaaminen myrkyttävät nopeasti koko työyhteisön ilmapiirin ja heikentävät kaikkien suoriutumista. Ulkopuolinen apu voikin olla tarpeen konflikti- ja ris­ti­rii­ta­tilan­tei­den sel­vit­te­lyssä ja sovittelussa. Kyse voi olla myös esi­mies­ten tai työn­te­ki­jöi­den tu­ke­mi­sesta ja val­men­ta­mi­sesta koh­taa­maan han­ka­lia ti­lan­tei­ta työs­sä.