RESURSSIT & OSAAMINEN

Kompetensseja arvioimalla parempaan osaamiseen

Organisaation suoriutumisen kannalta on keskeistä, että tunnistamme menestymisen kannalta keskeiset kompetenssit. Rekrytointi on yksi tärkeimmistä tavoista varmistaa oikeat resurssit ja osaaminen organisaatiossa. Mutta voimme myös kehittää ihmisten suoriutumista ja osaamista työssä arvioivan palautteen, ohjauksen ja valmennuksen keinoin. Tehokas tapa arvioida omaa suoriutumista ja kompetensseja työssä ovat 360-kyselyt.

Psykologiset henkilö- ja kompetenssiarvioinnit

Psykologinen arviointi on tehokas keino kartoittaa työntekijän valmiuksia ja kompetensseja työssä suoriutumiseksi. Arviointia voidaan käyttää rekrytointivalintojen lisäksi nykyisen henkilöstön osaamiskartoituksissa ja kehittämistarpeiden tunnistamisessa. Arvioinnit tukevat esimiehiä vaikeissa valintapäätöksissä ja tarjoavat arvokasta palautetietoa arviointeihin osallistuville henkilöille.

 

Johtamis- ja esimiesvalmiuksien 360-arviointi

Johtamistyön 360-arviointimenetelmässä esimiehen toimintaa arvioidaan 32 valmiuden suhteen. Nämä ryhmittyvät kahdeksaksi laajemmaksi johtamistyön kokonaisuudeksi.  Arvioinnin voivat suorittaa alaiset, kollegat, oma esimies ja arvioitava itse. Vastaaminen onnistuu verkossa internetin kautta. Tulokset käsitellään palautetilaisuudessa tai coachauksen yhteydessä.

Osaamisen arviointi, palaute ja coachaus

Arvioinnin avulla tunnistetaan omat vahvuudet, heikkoudet ja kehittämiskohteet. Palautetta arvioinnista työstetään henkilökohtaisissa coachaus-istunnoissa, joissa tuloksia pyritään tulkitsemaan ja ymmärtämään syvällisemmin. Tavoitteena on oman itseymmärryksen parantaminen ja kehittämissuunnitelman rakentaminen. Arviointi voidaan suorittaa 360-kyselyn avulla, perustua itsearviointivälineisiin tai psykologisiin testeihin.